Wybierz język: pl
Menu

Regulamin konkursu Tapas Gastrobar

Regulamin konkursu Tapas Gastrobar

REGULAMIN KONKURSU

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs zwany w dalszej części „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest spółka Boca a Boca 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 5A, 00-132 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS0000494103, posiadająca numer NIP 1070028493, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Fundatorem nagród jest spółka Boca a Boca 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 5A, 00-132 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS0000494103, posiadająca numer NIP 1070028493, zwana dalej „Fundatorem”.

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 13.05.2022 roku i trwa do 24.05.2022 do godz. 23:59. 
 

5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem platformy internetowej Instagram pod adresem https://www.instagram.com/tapas_gastrobar/ zwaną dalej „Stroną Konkursową”. Na stronie Tapas Gastrobar (http://tapasgastrobar.pl/news/) zostanie umieszczona notatka z regulaminem, do której przekierowanie opublikowane zostanie w poście konkursowym.

6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z portalem społecznościowym Instagram.

8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Udostępnienie danych niezbędnych do udziału w Konkursie jest całkowicie dobrowolne.

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na Stronie WWW Tapas Gastrobar http://tapasgastrobar.pl, do którego link prowadzący zamieszczony jest na stronie konkursowej, oraz w biurze Organizatora, przy ulicy Grzybowskiej 5a,00-132 Warszawa.

2. Do udziału w Konkursie niezbędne jest posiadanie konta użytkownika publicznego na portalu Instagram.

3. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Data odebrania nagrody w konkursie i zorganizowania kolacji zostanie ustalona bezpośrednio ze Zwycięzcami, najpóźniej do 31.07.2022 roku. Kolacja obowiązuje dla dwóch osób i składa się na nią menu degustacyjne wybrane przez szefa kuchni oraz butelka hiszpańskiego wina.

4. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające adres zamieszkania na terytorium Polski, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz Fundatora oraz członków rodzin wymienionych osób. Dla celów niniejszego Konkursu za członków rodzin uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, małżonków krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia bądź pozostające z pracownikami lub współpracownikami Organizatora lub Fundatora w faktycznym pożyciu.

§3 Zasady Konkursu

1. Uczestnik Konkursu, zwany dalej „Uczestnikiem”, zobowiązany jest w trakcie trwania Konkursu do udostępniania publicznie swojego profilu, zwanego dalej „Profilem” na Instagramie.

2. Podczas Akcji konkursowej, zrealizowany zostanie jeden Konkurs o następującej treści:

 #KONKURS‼️🤩 Z drugą połówką, z przyjacielem lub przyjaciółka, a może na Dzień Mamy?🧐 Mamy do rozdania dwa podwójne zaproszenia na kolację z butelką hiszpańskiej Cavy🥂 Co zrobić, aby wygrać?⬇️

🇪🇸 zaobserwuj profil @tapas_gastrobar

🇪🇸 w komentarzu pod tym postem w maksymalnie 3 zdaniach opisz z jakim smakiem kojarzy Ci się Hiszpania?🤔 Liczymy na Waszą kreatywność😎

🇪🇸 możesz dodać jeden komentarz, pamiętaj maksymalnie to 3 zdania!

💃🏼 Na wasze odpowiedzi czekamy od 24.05.2022 do godz. 23:59🍹

Regulamin znajdziecie na naszej stronie 👉🏻 tapasgastrobar.pl

Konkurs zostanie przeprowadzony na oficjalnym profilu Tapas Gastrobar na Instagramie.

3. W Konkursie do wygrania są 2 (dwie) nagrody.

4. Uczestnicy Konkursu mogą brać udział w Konkursie przez cały okres trwania Konkursu tj. od 13.05.2022 roku od godz. 15:00 – do 24.05.2022 roku do godz. 23:59  „Czas Trwania Konkursu”.

5. Wyniki Konkursu będą ogłoszone w odstępie 2 dni roboczych zaczynając od daty zakończenia Konkursu, gdzie wyłonionych będzie 2 laureatów konkursu. Laureaci będą ogłaszani w komentarzu pod postem konkursowym z dnia 13.05.2022 roku.

6. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zachowania udostępnionych zgłoszeń konkursowych oraz swojego profilu widocznych publicznie do czasu ogłoszenia wyników Konkursu przez Organizatora każdy Uczestnik może dodać tylko jeden komentarz, który będzie zgłoszeniem konkursowym.

7. W przypadku usunięcia udostępnionego zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika Konkursu przed ogłoszeniem wyników Uczestnik wyraża tym samym dobrowolną rezygnację z udziału w Konkursie.

§4 Uczestnik Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu musi być pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pośrednictwem jednego profilu na portalu Instagram.

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę̨ na publikację swojej nazwy użytkownika na Instagramie w przypadku wygranej w Konkursie na liście laureatów Konkursu, zamieszczonej na stronie konkursowej.

4. Uczestnik Konkursu może zostać laureatem, zwanym dalej „Laureatem” nagrody tylko raz.

5. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. zalogowanie się na swoje konto na Instagramie

b. zapoznanie się z Regulaminem aktualnie trwającego Konkursu zamieszczonego na oficjalnej stronie WWW Tapas Gastrobar tapasgastrobar.pl, do którego link prowadzący zamieszczony będzie na stronie konkursowej oraz zaakceptowanie Regulaminu Konkursu.

c. dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie  w Czasie Trwania Konkursu poprzez:
napisanie komentarza pod postem Konkursowym Organizatora, który zostanie opublikowany na profilu Tapas Gastrobar na Instagramie Uczestnik jest zobowiązany do dodania komentarza, w którym zawrze kreatywną odpowiedź na pytanie: „Jakim smakiem kojarzy Ci się Hszpania?”. Uczestnik może dodać tylko jeden komentarz. Zgłoszenie konkursowe musi być udostępnione publicznie, na czas trwającego Konkursu oraz pozostawienie go przynajmniej do czasu ogłoszenia wyników przez Organizatora.

f. W opisie poprawnego zgłoszenia konkursowego musi znaleźć się kreatywna odpowiedź na pytanie konkursowe.

g. Nagrody wydawane są tylko Laureatowi biorącemu udział w warsztatach. Uczestnik odbiera je osobiście. Data zorganizowana kolacji w restauracji Tapas Gastrobar będzie bezpośrednio uzgadniana z Laureatami.

6. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, w tym wulgarnych lub dyskryminujących, nazw prawnie chronionych innych niż nazwa Tapas Gastrobar.

7. Organizator wyklucza z Konkursu zgłoszenia, które zostały zamieszczone po zakończeniu Konkursu mimo, że spełniają pozostałe warunki Konkursu.

8. Wyłącznie spełnienie wszystkich warunków określonych w § 4 ust. 1-7 Regulaminu stanowić będzie dokonanie poprawnego zgłoszenia konkursowego. Zgłoszenia naruszające postanowienia Regulaminu nie będą uwzględniane przez jury konkursowe, zwane dalej „Jury” przy przyznawaniu nagród.

9. Uczestnicy zamieszczający zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w Regulaminie lub którzy nie zrealizują zadania konkursowego, mogą zostać wyłączeni z udziału w Konkursie.

10. Zgłoszenia będą na bieżąco poddawane weryfikacji przez Organizatora pod kątem zgodności z Regulaminem.

11. Zgłoszenia mogą być zamieszczane na portalu Instagram w ramach Konkursu tylko w Czasie Trwania Konkursu.

12. Uczestnik może zgłosić tylko jedno zgłoszenie do Konkursu oraz zostać Laureatem nagrody tylko raz.

13. Prace zgłaszane do Konkursu muszą być pracą samodzielną Uczestnika (nie może stanowić opracowania cudzych utworów).

14. Uczestnik zapewnia, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do realizacji każdego z zadań konkursowych zamieszczonych na Instagramie.

15. Udostępniając Zgłoszenie na Instagramie w ramach Konkursu Uczestnik zezwala Organizatorowi oraz Fundatorowi na korzystanie z nich oraz jego opracowań bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

a. utrwalanie jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu;

b. wprowadzanie do obrotu egzemplarzy;

c. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzenie kopii tych zapisów;

d. rozpowszechnianie w celach informacyjnych i marketingowych, w tym reklamowych, jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu, w tym przez nadawanie przewodowe i bezprzewodowe, naziemne i satelitarne, reemisję, udostępnianie w sieci Internet, wyświetlanie i wystawianie.

16. Z chwilą wydania nagrody autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych, przysługujące Uczestnikowi zostają przeniesione na Fundatora w zakresie opisanym w art. 4 ust. 15.

17. Organizator Konkursu oraz Fundator są uprawnieni do udzielania dalszych zezwoleń na korzystanie z prac konkursowych w zakresie opisanym w § 4 ust. 15 Regulaminu.

§ 5 Nagrody

 1. W Konkursie przyznawane są 2 nagrody. Na nagrody składają się dwa podwójne zaproszenia na kolacje z menu degustacyjnym w restauracji Tapas Gastrobar ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa.
 • Wyboru Laureatów nagród w Konkursie dokona Jury.
  Jury jest organem dokonującym weryfikacji spełnienia warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz decydującym o przyznaniu nagród. Decyzja podjęta przez Jury dotycząca wyników konkursu jest niepodważalna. Z posiedzeń Jury spisany zostanie protokół. Jury podejmuje decyzję za pomocą głosowania na najbardziej kreatywne zgłoszenie.
 • Laureaci wyłaniani są spośród wszystkich Uczestników, którzy udostępnią zgłoszenie oraz zrealizują pozostałe wytyczne zamieszczone w art. 4 ust. 1-7.
 • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na stronie konkursowej, w komentarzu pod postem konkursowym z dnia 13.05.2022 roku gdzie wymienione zostaną nazwy użytkowników wygranych osób, przywołując tym samym ich uwagę.
 • Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zachowania zgłoszenia konkursowego na Instagramie, widocznych publicznie przynajmniej do czasu ogłoszenia wyników Konkursu przez Organizatora.
 • W przypadku usunięcia udostępnionego zgłoszenia przez Uczestnika Konkursu przed ogłoszeniem wyników, Uczestnik wyraża tym samym dobrowolną zgodę na rezygnację z udziału w Konkursie.
 • W przypadku wygranej, Laureat zobowiązany jest do zaakceptowania warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przed udostępnieniem swoich danych Laureat musi przesłać oświadczenie o treści: „WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ORGANIZATORA i FUNDATORA KONKURSU W CELACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ KONKURSU ORAZ WYDANIEM NAGRÓD. OŚWIADCZAM, IŻ ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU KONKURSU I AKCEPTUJĘ JEGO WARUNKI”.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Czasu Trwania Konkursu, jego przedłużenia, skrócenia lub przerwania bez podania przyczyny.
 •  Po ogłoszeniu wyników przez Organizatora i zaakceptowaniu regulaminu przez Laureata, Laureat zobowiązany jest przesłać Organizatorowi swoje dane niezbędne do przekazania nagrody.

10. W przypadku nieuzyskania informacji, o których mowa w § 5 ust. 9, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

11. Nagroda w Konkursie nie może być przez Laureata zamieniane na inne nagrody bądź środki finansowe, a także nie mogą być przekazywane przez Uczestnika na rzecz innych Uczestników lub osób trzecich.

§6 Naruszenie Regulaminu

1. Każde naruszenie Regulaminu uniemożliwia Uczestnikowi dalszy udział w Konkursie, z zastrzeżeniem § 4 ust. 10 Regulaminu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Jury.

2. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.

3. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.

§ 7 Dane osobowe

1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO)., dalej: „RODO” przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w RODO.

4. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz rozpowszechnianie jego wizerunku jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcia zgody na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w toku trwania Konkursu, zostanie on wykluczony z udziału w Konkursie.

§8 Odpowiedzialność

1. Organizator i Fundator nie odpowiadają za zgłoszenia konkursowe Uczestników Konkursu, które naruszają prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich, jak również w wypadku jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia takich naruszeń, a także wszelkie treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wolność słowa i dobre obyczaje.

2. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.

3. Materiały reklamowo – promocyjne związane z Konkursem mają jedynie charakter informacyjny.

4. Wiążącą̨ moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

Czytaj dalej 0 komentarzy

Nagrywanie „Minta od Kuchni” – nowy cykl na Wyborcza.pl

Nagrywanie „Minta od Kuchni” – nowy cykl na Wyborcza.pl

Zobaczcie wywiad z szefową kuchni TAPAS GASTROBAR – Elisa Nicolas Peña – w programie „Minta od Kuchni”!!!

Czytaj dalej 0 komentarzy

Magda Gessler w TAPAS gastrobar

Magda Gessler w TAPAS gastrobar Czytaj dalej 0 komentarzy

TAPAS GASTROBAR najlepszą restauracją w roku 2014 w kategorii „Best Casual Restaurant”!

TAPAS GASTROBAR najlepszą restauracją w roku 2014 w kategorii „Best Casual Restaurant”!

Dziękujemy jeszcze raz Warsaw Insider oraz całemu jury za wybranie

Czytaj dalej 0 komentarzy

TAPAS GASTROBAR zdobył nagrodę za „Best Casual Restaurant”

TAPAS GASTROBAR zdobył nagrodę za „Best Casual Restaurant”

Hurra…TAPAS GASTROBAR zdobył nagrodę za „Best Casual Restaurant”

Czytaj dalej 0 komentarzy

Churros con Chocolate z TAPAS gastrobar ulubionym deserem roku 2014!

Churros con Chocolate z TAPAS gastrobar ulubionym deserem roku 2014!

FROBLOG wybrała Churros con Chocolate z TAPAS gastrobar jako jeden z jej ulubionych deserów roku 2014!!!

Czytaj dalej 0 komentarzy

TAPAS gastrobar wybrany przez Tola La

TAPAS gastrobar wybrany przez Tola La

Tola La wybrała TAPAS gastrobar na swoją ulubioną knajpę na wieczór!

Czytaj dalej 0 komentarzy

Tapas w top 15 najciekawszych nowych miejsc 2014 roku

Tapas w top 15 najciekawszych nowych miejsc 2014 roku

Restaurantica uznała TAPAS GASTROBAR jako jedno z 15 najciekawszych nowych miejsc 2014 roku!

Czytaj dalej 0 komentarzy

Tapas gastrobar na „Wigilię”

Tapas gastrobar na „Wigilię”

Spójrzcie, kto się uplasował na szczycie rankingu Taste Away -Warszawa: 10 miejsc na “Wigilię” z przyjaciółmi i znajomymi- Tapas gastrobar!
Dziękujemy za ocenę, a naszych gości zapraszamy na mile spędzone, świąteczne chwile z przyjaciółmi!

http://www.tasteaway.pl/2014/11/28/warszawa-10-miejsc-na-wigilie-z-przyjaciolmi-i-znajomymi/

Czytaj dalej 0 komentarzy

TAPAS gastrobar: idealne miejsce na wieczór z przyjaciółmi!

TAPAS gastrobar: idealne miejsce na wieczór z przyjaciółmi!

http://www.tasteaway.pl/2014/10/17/warszawa-3-miejsca-na-idealny-wieczor-ze-znajomymi/

Czytaj dalej 0 komentarzy